КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОТО • НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ • СТРОИТЕЛСТВОТО
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


BG EN

 
 
 
 
Начало  » Адвокатска кантора

Адвокатска кантора

Адвокатът ПРЕДСТАВЛЯВА своите клиенти въз основа на пълномощно пред техни партньори (страни по сделки, съдружници, общи събрания, общ бизнес и др.), както и пред лица с противоречащи на клиентите интереси (при съдебни, административни или неформални спорове, както и в отношения при които може да възникнат спорове). Адвокатът представлява свои клиенти в съдебни дела и действия пред администрацията, нотариални действия или действия на принудително изпълнение (пред частни и държавни съдебни изпълнители, пред Агенция за държавни вземания).

Адвокатът извършва УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА на клиента чрез клиентска сметка (специална банкова сметка, неподлежаща на запор): заплащане на разноски, държавни такси и данъци на клиента; заплащане на хонорари на лица, различни от адвоката; извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента, или за други цели, предвидени в договора между адвоката и клиента.

Адвокатът може да предостави свой адрес като ОФИЦИАЛЕН АДРЕС за връзка с негов клиент при отношения със съдилищата, прокуратурата и следствието, полицията и всички администрации.

Посредничество при РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ БЕЗ НАМЕСА НА ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТА. Изготвяне на спогодби. Изготвяне на клаузи за арбитражно решаване на бъдещи спорове. Организиране на арбитраж. Снабдяване с изпълнителен лист въз основа на арбитражни решения и спогодби.  Съдействие при работа с медиатори.

ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ И ПРАВЕН АНАЛИЗ.

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (предварителни договори, нотариални актове, ипотеки, наследства, доброволни делби, предоставяне на терени за строеж срещу собственост на обекти в строежа). Снабдяване с нотариални актове за собственост. Проучване на имущественото състояние на лица. Решаване на  проблеми на етажната собственост и на държавната и общинската  собственост. Решаване на административни проблеми на собствеността – кадастър, устройствени планове и регулация, промяна на предназначение на  терени, разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация на строежи.  Съдебни дела за: собственост, съсобственост и етажна собственост; владение;  имотни граници; освобождаване на имот; обезщетения свързани със съсобственост  върху имоти; жалби срещу актове и наказателни постановления, свързани със  строителството, предназначението и ползването на имоти.

ИЗГОТВЯНЕ НА НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ ЗА:

 • покупко-продажба на недвижими имоти
 • дарение на недвижими имоти
 • обстоятелствена проверка - установяване правото на собственост /със свидетели/
 • обстоятелствена проверка при наличието на документи (строителни книжа и други).

Административно право: СЪДЕЙСТВИЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ: Получаване на всякакви документи (разрешения и лицензи, становища, удостоверения, регистрации, скици и др.), искания за административни действия. Жалби пред  администрацията. Защита срещу административни актове, наказателни  постановления, действия и бездействия на администрацията. Обезщетения за  незаконни актове, действия и бездействия на администрацията.

ДАНЪЧНО ПРАВО: Оптимизиране на бизнеса от гледна точка на най – благоприятното данъчно облагане и задължително осигуряване. Защита срещу данъчни актове и срещу обезпечителни мерки. Участия в търгове и други производства в Агенцията за държавни вземания, Националната агенция по  приходите, Агенция Митници и др.

ТЪРГОВСКО ПРАВО: РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА (еднолични търговци, дружества с ограничена отговорност, еднолични дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и други, включително промяна на обстоятелства по дружествата и др.). Регистрация на кооперации и промяна на обстоятелства по тях. Регистрация на юридически лица с нестопанска цел и промяна на обстоятелства по тях. Създаване и поддържане на целесъобразни ФОРМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА БИЗНЕС: създаване и промени в търговски дружества и кооперации и междуфирмени споразумения за бизнес. Отношения между партньори (съдружници, акционери, управленски екипи,  клиенти и доставчици). Проучване на имущественото състояние и бизнеса на  лица. Отношения с финансиращи организации (банки, държавни и европейски  фондове, нестопански организации). Търговски и финансови обезпечения на  задължения. Отношения с управленските екипи и персонала. Привличане на  капитали: публични дружества, търговия с акции, рискови фондове. Правна  помощ на дейността на публични дружества и финансови институции.  Отношения с длъжници и кредитори. Несъстоятелност. Прекратяване на  търговски дружества и кооперации. Организиране и провеждане на търгове за  избор на изпълнител (доставчик), и за продажби на имоти и вещи. Участия в процедури за обществени поръчки.

ДОГОВОРИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ: Изготвяне на всякакви договори, (включително и предварителни за покупко-продажби на моторни-превозни средства, покупко-продажби на движими вещи, покупко-продажби на недвижими имоти, наеми,  делби и др.)
промени и прекратявания на договори. Компенсации за неизпълнение на договори. Обезщетения за понесени вреди, компенсации за изпълнение на работа в чужда полза без договор.

Обслужване на ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ, по записи на заповед и други: извънсъдебно и съдебно събиране на парични задължения, прехвърляне на вземания (цесии) и на задължения, учредяване на обезпечения (ипотеки, залог и особен залог, поръчителство и др.). Защита на длъжници.

Нестопански организации: СЪЗДАВАНЕ, ПРОМЕНИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ с нестопанска цел (ОНЦ). Отношения между такива организации, между ОНЦ и бизнеса, между ОНЦ и държавата, и между ОНЦ и техните целеви групи. Финансирания от и чрез такива организации. Благоприятно данъчно облагане при  дейности с участие на ОНЦ.

СФЕРА НА ДЕЙНОСТ


 • Инвестиционни проекти
 • Пълен комплект строителни книжа
 • Промяна статута на земеделски земи
 • Услуги и консултации в сферата на строителството
 • Съдействие и решаване на проблемни взаимоотношения с държавни и общински администрации
 • Данъчно право
 • Регистрация на търговски дружества
 • Създаване и поддържане на целесъобразни форми за извършване на бизнес
 • Договори и обезщетения
 • Обслужване на парични обезщетения по договори
 • Създаване, промени и прекратяване на организации с нестопанска цел

Преглед на всички дейности и услуги »НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

строителство и управление на недвижими имоти


Недвижими имоти в Поморие и Слънчев бряг
СГРАДА "КАНАРИС 1"
централен плаж, Поморие
 
Недвижими имоти в Поморие и Слънчев бряг
СГРАДА "КАНАРИС 2"
на брега на морето
 
Недвижими имоти в Поморие и Слънчев бряг
СГРАДА “КАНАРИС 3”
в град Поморие - ЦГЧ
 
Жилищна сграда Канарис 2 в Поморие
КОМПЛЕКС "КАНАРИС"
вилна зона - Поморие
 

© 2019 Евроконсулт - БГ. Всички права запазени!