КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОТО • НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ • СТРОИТЕЛСТВОТО
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


BG EN

 
 
 
 
Начало  » Услуги

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ - изготвяне и одобряване на проекти в част архитектура, конструкции, Ел., ВиК и др. за жилищни, вилни и промишлени имоти.

Подготвяне на ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, представителство и защита на проектите пред административни органи - общински, областни управи, министерства.

ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО /СТАТУТА/ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

СТРОИТЕЛСТВО: УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ В СФЕРАТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО. Взаимоотношения между инвеститори, строители, технически ръководители, инвеститорски контрол, строителен надзор и др.. Обезщетения при неизпълнение на строителни договори. РЕКЛАМАЦИИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. Отношения с доставчици на строителни материали и съоръжения.  Организиране и провеждане на търгове за избор на изпълнител (строител), и  за продажба на имоти.

Административно право: СЪДЕЙСТВИЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ: Получаване на всякакви документи (разрешения и лицензи, становища, удостоверения, регистрации, скици и др.), искания за административни действия. Жалби пред  администрацията. Защита срещу административни актове, наказателни  постановления, действия и бездействия на администрацията. Обезщетения за  незаконни актове, действия и бездействия на администрацията.

ДАНЪЧНО ПРАВО: Оптимизиране на бизнеса от гледна точка на най – благоприятното данъчно облагане и задължително осигуряване. Защита срещу данъчни актове и срещу обезпечителни мерки. Участия в търгове и други производства в Агенцията за държавни вземания, Националната агенция по  приходите, Агенция Митници и др.

ТЪРГОВСКО ПРАВО: РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА (еднолични търговци, дружества с ограничена отговорност, еднолични дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и други, включително промяна на обстоятелства по дружествата и др.). Регистрация на кооперации и промяна на обстоятелства по тях. Регистрация на юридически лица с нестопанска цел и промяна на обстоятелства по тях.

Създаване и поддържане на целесъобразни ФОРМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА БИЗНЕС: създаване и промени в търговски дружества и кооперации и междуфирмени споразумения за бизнес. Отношения между партньори (съдружници, акционери, управленски екипи,  клиенти и доставчици). Проучване на имущественото състояние и бизнеса на  лица. Отношения с финансиращи организации (банки, държавни и европейски  фондове, нестопански организации). Търговски и финансови обезпечения на  задължения. Отношения с управленските екипи и персонала. Привличане на  капитали: публични дружества, търговия с акции, рискови фондове. Правна  помощ на дейността на публични дружества и финансови институции.  Отношения с длъжници и кредитори. Несъстоятелност. Прекратяване на  търговски дружества и кооперации. Организиране и провеждане на търгове за  избор на изпълнител (доставчик), и за продажби на имоти и вещи. Участия в процедури за обществени поръчки.

ДОГОВОРИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ: Изготвяне на всякакви договори, (включително и предварителни за покупко-продажби на моторни-превозни средства, покупко-продажби на движими вещи, покупко-продажби на недвижими имоти, наеми,  делби и др.) промени и прекратявания на договори. Компенсации за неизпълнение на договори. Обезщетения за понесени вреди, компенсации за изпълнение на работа в чужда полза без договор.

Обслужване на ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ, по записи на заповед и други: извънсъдебно и съдебно събиране на парични задължения, прехвърляне на вземания (цесии) и на задължения, учредяване на обезпечения (ипотеки, залог и особен залог, поръчителство и др.). Защита на длъжници.

Нестопански организации: СЪЗДАВАНЕ, ПРОМЕНИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ с нестопанска цел (ОНЦ). Отношения между такива организации, между ОНЦ и бизнеса, между ОНЦ и държавата, и между ОНЦ и техните целеви групи. Финансирания от и чрез такива организации. Благоприятно данъчно облагане при  дейности с участие на ОНЦ.

СФЕРА НА ДЕЙНОСТ


 • Инвестиционни проекти
 • Пълен комплект строителни книжа
 • Промяна статута на земеделски земи
 • Услуги и консултации в сферата на строителството
 • Съдействие и решаване на проблемни взаимоотношения с държавни и общински администрации
 • Данъчно право
 • Регистрация на търговски дружества
 • Създаване и поддържане на целесъобразни форми за извършване на бизнес
 • Договори и обезщетения
 • Обслужване на парични обезщетения по договори
 • Създаване, промени и прекратяване на организации с нестопанска цел

Преглед на всички дейности и услуги »НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

строителство и управление на недвижими имоти


Недвижими имоти в Поморие и Слънчев бряг
СГРАДА "КАНАРИС 1"
централен плаж, Поморие
 
Недвижими имоти в Поморие и Слънчев бряг
СГРАДА "КАНАРИС 2"
на брега на морето
 
Недвижими имоти в Поморие и Слънчев бряг
СГРАДА “КАНАРИС 3”
в град Поморие - ЦГЧ
 
Жилищна сграда Канарис 2 в Поморие
КОМПЛЕКС "КАНАРИС"
вилна зона - Поморие
 

© 2019 Евроконсулт - БГ. Всички права запазени!